Y U H A N I S S Y A E E R A R A R A ♣ !
The Queen


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
 S T A L K E R
I'M BIG ENOUGH AND I SEE WORSE
just follow this site
tuto request are open <3
thank you

. tagboard .


URL only and not your email
harsh words are not allowed
thank you for visiting.

old stories.


big thanks.
Template by Aisyah Fatimah .
Edited by the owner .
search things from mr&mrs google .
tuto:moving word cursor
19.3.12 | 0 comments


1.Dashborad > Design > Add Gadget > Html
2. COPY dan PASTE code ni dekat ruangan HTML tu .
<style type="text/css">
/* Circle Text Styles */
#outerCircleText {
font-style: normal;
font-weight: normal;
font-family: 'JOKERMAN';
color: TEXT COLOR;
position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
#outerCircleText div {position: relative;}
#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
</style>
<script type="text/javascript">
;(function(){
var msg = "TEXT HERE";
var size = 24;
var circleY = 0.75; var circleX = 2;
var letter_spacing = 5;
var diameter = 10;
var rotation = 0.4;
var speed = 0.2;
if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !
document.createElement) return;
msg = msg.split('');
var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), 
currStep = 20,
ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a 
* circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
o = document.createElement('div'), 
oi = document.createElement('div'),
b = document.compatMode && document.
compatMode != "BackCompat"?
 document.documentElement : document.body,
mouse = function(e){
e = e || window.event;
ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : 
e.clientY; // y-position
xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : 
e.clientX; // x-position
},
makecircle = function(){ // rotation/positioning
if(init.nopy){
o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
};
currStep -= rotation;
for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) 
* circleY - 15) + 'px';
d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) 
* circleX) + 'px';
};
},
drag = function(){ // makes the resistance
y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
for (var i = n; i > 0; --i){
y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
};
makecircle();
},
init = function(){ // appends message divs,
& sets initial values for positioning arrays
if(!isNaN(window.pageYOffset)){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
} else init.nopy = true;
for (var d, i = n; i > -1; --i){
d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
d.style.height = d.style.width = a + 'px';
d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
};
o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
setInterval(drag, 25);
},
ascroll = function(){
ymouse += window.pageYOffset;
xmouse += window.pageXOffset;
window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
};
o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
if (window.addEventListener){
window.addEventListener('load', init, false);
document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
if (/Apple/.test(navigator.vendor))
window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
}
else if (window.attachEvent){
window.attachEvent('onload', init);
document.attachEvent('onmousemove', mouse);
};
})();
</script>

3. JOKERMAN > kalau nak font lain , cari kat microsoft korang oke ?:)
   TEXT COLOR > korang boleh cari dekat SINI ;)
   TEXT HERE > ayat korang ^^
4. save :)
©Copyright deserved 2012-2013. | All right reserved Y U H A N I S S Y A E E R A | powered by Blogger!!